Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. DEFINICJE
1. Administrator danych osobowych, Administrator – Ikarvr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, przy ul. Tynieckiej 70a, Skawina 32-050, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000931252, NIP: 9442273917, REGON:  520383783.
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://ikarvr.pl/;
6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU
W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.
III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii)e przetwarzane są przez Administratora:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
d) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;
e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
polegający na ochronie jego praw;
f) w celach marketingowych Administratora,
2. REJESTRACJA W SKLEPIE
2.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do
utworzenia i obsługi konta, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), numer
telefonu. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym
samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest
dobrowolne.
2.2. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania
jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na ochronie jego praw.
d) w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w
celach marketingowych zostały opisane w sekcji w punkcie zatytułowanym MARKETING.
e) Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich
imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod
warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób oraz
za ich zgodą.
3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru oferowanego w Sklepie przez Administratora) przez
Użytkownika Sklepu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych
oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich
niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie
danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
b. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu
doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
d. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na ochronie jego praw.
4. FORMULARZE KONTAKTOWE
1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych
formularzy kontaktowych jak również za pomocą adresu mailowego czy innych form komunikacji
wskazanych na stronie Sklepu. Skorzystanie z formularza bądź nawiązanie kontaktu za pomocą
adresu mailowego czy innych form komunikacji wskazanych na stronie Sklepu wymaga podania
danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi
na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi
zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony
formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu w celu
doskonalenia jego funkcjonalności.
IV. MARKETING
1. CELE MARKETINGOWE
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na:
a. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
zainteresowaniom (reklama behawioralna);
b. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w
niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy
ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
1. REKLAMA BEHAWIORALNA
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone
za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów
marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj.
reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych
osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych
za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się
na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik
wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może
być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym
momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie
obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
2. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
2. MARKETING BEZPOŚREDNI
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem email
dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji
marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni).
Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu
informacji marketingowych.
V. NEWSLETTER
1. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie
osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w
celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego
wysyłki.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach
newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną
zgodą na otrzymywanie newslettera;
c. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w danym Serwisie w celu
doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
d. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
VI. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te
są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń,
usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem
funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu
społeczności związanej z marką.
2. Na stronie Sklepu widnieją zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych. Oznacza to, że
jeśli Użytkownik kliknie w jeden z takich przycisków pewne informacje zostaną udostępnione
dostawcom tych kanałów społecznościowych. Jeśli Użytkownik jest w tym samym czasie
zalogowany na dane konto społecznościowe, dostawca usług społecznościowych może
połączyć te informacje z kontem Użytkownika na kanale społecznościowym i upublicznić
działania na profilu Użytkownika w taki sposób, że będą one udostępnione innym
użytkownikom sieci.
3. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych, m.in. Facebook, Pinterest, Instagram i
YouTube oraz innych, mogą znajdować się na stronie Sklepu. Związane z nimi usługi
dostarczane są odpowiednio przez:
a. Facebook oraz Instagram obsługiwany jest przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 oraz Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook;
4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym w jakim czasie Użytkownik miał
dostęp do Sklepu. Jeśli podczas oglądania strony Sklepu bądź przebywania na niej,
Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku, dostawca
jest w stanie łączyć zainteresowania Użytkownika, preferencję informacyjne, oraz inne dane,
pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy pozostawienie komentarza, bądź
wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana
przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy. Aby uniknąć odnotowania wizyty na
wybranym koncie Użytkownika danego dostawcy portalu social media na stronie
internetowej Sklepu należy się wylogować z konta przed rozpoczęciem przeglądania Sklepu.
5. Strona Sklepu zawiera także łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty
niezależne od Administratora tj. Facebook i Instagram. Mogą w nich obowiązywać odrębne
klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania
się z ich treścią, jako że Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy
przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu
ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na
temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.
6. Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityki prywatności:
a. Facebook: http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje dotyczące
pozyskiwania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084 ;
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook
przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b. Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875;
VII. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep.
Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez
zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności.
1. COOKIES „SERWISOWE”
1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W
związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i
statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do
informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika
(komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
trwania sesji (ang. user input cookies);
b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash),
na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji
lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
f. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang.
shopping cart cookies);
2. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane
Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni
poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po
zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. W przypadku zainteresowania szczegółami
związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z
wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
2. COOKIES „MARKETINGOWE”
Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z
kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje
informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies
oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga
uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację
przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez
wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
3. GOOGLE ADS, FACEBOOK PIXEL
1. Strona Sklepu korzysta z programu Google Ads.
2. Google Ads jest programem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, United States („Google”). W ramach Google Ads Administrator stosuje tzw. śledzenie
konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google
generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki
tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki
cookie po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli
użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił
jeszcze ważności, firma Google oraz witryna Sklepu są informowane, że użytkownik został
przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.
3. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez
strony internetowe klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego
konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się
na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy
kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie
otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę
użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść
sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do
śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas
uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.
4. Przechowywanie plików cookie dotyczącego konwersji odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1
lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności
użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej
reklamy.
5. Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w
polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.plpolicies/privacy/.
6. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o
generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować
plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję
automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie
plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.
7. W celu prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji sprzedawanych
przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów, Administrator
wykorzystuje opcję "Facebook Pixel", którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook
obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla
użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Facebook Pixel to fragment kodu
umieszczony w witrynie Sklepu internetowego. Pozwala on firmie Facebook na identyfikację
osób odwiedzających treści internetowe Administratora jako grupy docelowej do
wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych (np. w ramach
reklam sponsorowanych), co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1
lit. f RODO). W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie
opublikowanych reklam Administratora na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom
portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne
wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami
określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej,
przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook (wynika to z działania
Piksela zainstalowanego na naszej stronie). Funkcja Facebook Pixel pomaga również
zrozumieć Administratorowi skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów
statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych
usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na
których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych
odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym
do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania
witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia
bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest
powiadamiany, że Użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje
do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.
8. Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz
praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce
ochrony danych portalu Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły
dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu
Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://dede.
facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do
portalu Facebook.
9. Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na korzystanie przez nas z Facebook Piksel przy
wykorzystaniu Państwa danych osobowych w sposób następujący: Użytkownicy
posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link:
https://www.facebook.com/ads/preferences.
10. Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych
przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European
Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji “opt-out”), klikając w poniższy link:
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
11. Zwracamy Państwa uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane
będą ponownie zbierane przez Facebook Piksel.
VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania
wykonania umowy oraz przez czas długości przedawnienia roszczeń.
IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje
informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i
podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym
dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych,
dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy
dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są
niekompletne lub uległy zmianie;
d. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia
danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane;
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na
danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą
oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną
przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu
nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z
zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę,
której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest
także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno
Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki
techniczne umożliwiające takie przesłanie;
g. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której
dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w
celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą,
może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze
względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać
uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
i. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane
dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
j. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane
dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem
występujemy, można złożyć:
a) pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Ikarvr spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, przy ul. Tynieckiej 70a, Skawina 32-050;
b) mailowo pod adresem mailowym Administratora: kontaktikarvr@gmail.com
3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe
informacje.
4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie
konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o
przyczynach takiego przedłużenia.
5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku
wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile
z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim
przypadku należy podać adres e-mail).
X. ODBIORCY DANYCH
1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom
takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe,
konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
2. W szczególności dane osobowe będą ujawniane następującym podmiotom zewnętrznym:
a. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-
495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości, krajowa
instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do
Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 - jako podmiot obsługujący system
przelewów internetowych PayU, za pomocą którego możliwe jest dokonania płatności za
zakupione na stronie Sklepu towary;
b. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale
zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru
krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod
numerem UKNF IP24/2014 - jako podmiot obsługujący system przelewów internetowych
Przelewy24, za pomocą którego możliwe jest dokonania płatności za zakupione na
stronie Sklepu towary;
c. Polski Standard Płatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Cypryjska 72,02-781Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000493783, NIP: 5213664494,REGON: 147055889,
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 12626000 zł - jako podmiot obsługujący system
przelewów internetowych BLIK, za pomocą którego możliwe jest dokonania płatności za
zakupione na stronie Sklepu towary;
d. InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków bądź inna stosowna
spółka powiązana kapitałowo ze spółką Integer.pl (wykaz tych podmiotów dostępny jest
pod adresem: https://integer.pl/ - jako podmiot będący przewoźnikiem i realizującym
dostawę zakupionych na stronie Sklepu Towarów;
e. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10 - jako
podmiot będący przewoźnikiem i realizującym dostawę zakupionych na stronie Sklepu
Towarów;
f. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, REGON 010684960, NIP
5250007313 - jako podmiot będący przewoźnikiem i realizującym dostawę zakupionych
na stronie Sklepu Towarów.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Sklepu
do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji
międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności
wskazanych (jak np.: Facebook) czy w związku z koniecznością wykonania umowy, a więc przekazania
danych podmiotowi kurierskiemu bądź operatorom płatności.
XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
i współpracowników.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
XIII. DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Ikarvr spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, przy ul. Tynieckiej 70a, Skawina 32-050 bądź mailowo pod
adresem mailowym Administratora: kontaktikarvr@gmail.com;
XIV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper

Bądź na bieżąco

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach w sklepie. Zapisz się na newsletter a my co jakiś czas prześlemy do Ciebie wiadomość
z nowinkami i ciekawymi ofertami.
Dodatkowo: Po zapisie na newsletter otrzymujesz dodatkowe 10% rabatu na pierwsze zakupy!
img
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl